Algemene voorwaarden Muziekschool Zwolle (Zwolle-Zuid)

Les vorm

Groepslessen worden gegeven aan maximaal 3 personen per les. Privélessen worden gegeven aan individuele leerlingen. Een groepsles duurt een half uur per week, een privéles duurt 20 minuten of een half uur per week. Muziekschool Zwolle heeft het recht de les vorm (individueel of een combinatie van leerlingen), de docent, de data en de plaats van de les te bepalen, deze kan afwijken van de vooraf gestelde bepalingen. Er worden maximaal 40 lessen per schoolseizoen gegeven, mede afhankelijk hoe de feestdagen in de week en de schoolvakanties vallen.

Betaling

Het jaarlijks verschuldigde lesgeld wordt inééns in rekening gebracht. U heeft tevens de mogelijkheid om het verschuldigde jaarlijkse lesgeld te voldoen in maximaal 12 maandelijkse termijnen. Het totaalbedrag voor de lessen en het aantal maandtermijn zijn afhankelijk van het instapmoment. 

Maandelijkse termijnen worden middels automatische incasso telkens aan het begin van de maand geïncasseerd, en de laatste termijn betaling vindt plaats in augustus. Het lesgeld wordt pas afgeschreven nadat men met de eerste les is begonnen. Indien voor start van het nieuwe seizoen geen wijziging is doorgegeven, wordt in het nieuwe seizoen de betaling op dezelfde wijze voortgezet.

Opzegging overeenkomst

Het opzeggen van de overeenkomst kan per email aan: contact@muziekschoolzwollezuid.nl of schriftelijk aan: Muziekschool Zwolle, Kantooradres: p/a Jan Dekkerstraat 5 7902 JG Hoogeveen, t.a.v. de directie.

Let op: de overeenkomst (conform aanmeldformulier) wordt aangegaan voor de periode van 1 volledig cursusjaar, gelijk aan het schooljaar en max. 40 lesweken, en ná het verstrijken van deze periode is de wettelijke opzegtermijn van één maand van toepassing! U gaat dus een overeenkomst aan voor max. 40 lessen en deze kunnen binnen 2 schooljaren vallen! De opzegtermijn gaat in op de maand volgend op de maand waarin er wordt opgezegd.

Bij tussentijdse opzeggingen vóór het einde van het cursusjaar worden administratiekosten in rekening gebracht: € 17,50.

Indien gebruik gemaakt wordt van termijnbetaling worden de genoten lessen t/m einde opzegtermijn berekend en bij aanvang van de laatste les maand geïncasseerd.

Ziekte van de docent

Bij uitval van reguliere lessen wordt in beginsel na drie aaneengesloten, uitgevallen lessen vervanging ingezet. Restitutie van lesgeld vind plaats als er meer dan vier aaneengesloten lessen per jaar door ziekte van de docent zijn uitgevallen.

Ziekte en afwezigheid van de leerling

Bij afwezigheid van de leerling wordt geen lesgeld terugbetaald. Indien een leerling door ziekte langer dan vier weken niet in staat is om een instrument te bespelen, wordt na overleg van een doktersverklaring door Muziekschool Zwolle | Zwolle zuid een compensatieregeling aangeboden.

Vakanties

De vakanties zijn conform het door de Muziekschool Zwolle bepaalde vakantierooster en zijn gebaseerd op de door de overheid gestelde schoolvakanties.

Tarieven schooljaar 2023 - 2024

  • Muziekschool Zwolle hanteert de onderstaande tarieven:
  • Genoemde bedragen zijn op basis van een volledig lesseizoen van 40 lessen.
  • Het totaalbedrag voor de lessen is afhankelijk van het instapmoment, en wordt berekend conform het schoolseizoen.
  • Over het lesgeld van volwassen leerlingen is Muziekschool Zwolle | Zwolle zuid gehouden de wettelijke BTW regeling van 21% BTW toe te passen. Echter, voor volwassen leerlingen rekenen wij slechts de helft van de wettelijke BTW door, en is het opslagtarief 10,5% t.o.v. het lesgeld minderjarigen.
  • Vanwege de sterk gestegen bankkosten kent termijnbetaling een opslag van 5% t.o.v. het jaarlijkse lesgeld inééns. 

 

minderjarigen

volwassenen

kosten
volledig seizoen

prijs per les
(40 per seizoen)

maandtermijn
(12 termijnen)

incl. 10,5% BTW
(ipv 21% BTW)

prijs per les
(40 per seizoen)

maandtermijn
(12 termijnen)

Groepsles (max. 2-3 pers.)

30 min.

638,12

15,95

55,84

705,12

17,63

61,70

Individuele les

20 min.

736,29

18,41

64,43

813,60

20,34

71,19

Individuele les

30 min.

890,56

22,26

77,92

984,07

24,60

86,11

Betalingscondities:

  • Bij betaling ineens ontvangt u een factuur welk binnen 8 dagen voldaan dient te worden middels overschrijving op onze bankrekening.
  • Maandtermijnen: het lesgeld wordt maandelijks t/m augustus van het lopende schoolseizoen rond de 1e van de lopende maand per automatische incasso afgeschreven. 
  • Opslag bij termijnbetaling t.o.v. jaarlijkse lesgeld inééns is 5%. 
  • Bij tussentijdse opzeggingen vóór het einde van het cursusjaar wordt € 17,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Legaliteit:

Muziekschool Zwolle, Muziekschool Zwolle-Zuid -handelend onder de naam "Muziekschool Zwolle"- en Muziekschool Hoogeveen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 01143965.

Inbreuk op onze copyright, handelsnaam of overige IP wordt terstond ter aangifte gebracht!