Algemene voorwaarden Muziekschool Zwolle (Zwolle-Zuid)

Les vorm

Groepslessen worden gegeven aan maximaal 3 personen per les. Privélessen worden gegeven aan individuele leerlingen. Een groepsles duurt een half uur per week, een privéles duurt 20 minuten of een half uur per week. Muziekschool Zwolle heeft het recht de les vorm (individueel of een combinatie van leerlingen), de docent, de data en de plaats van de les te bepalen, deze kan afwijken van de vooraf gestelde bepalingen.

Betaling

Het jaarlijks verschuldigde lesgeld wordt maandelijks (12 x per jaar) per automatische incasso afgeschreven. Bij betaling van het gehele lesgeld inééns -vooraf- geldt een speciale kortingsregeling van 5%! Het lesgeld wordt pas afgeschreven nadat men met de eerste les is begonnen.Indien voor start van het nieuwe seizoen geen wijziging is doorgegeven, wordt in het nieuwe seizoen de betaling op dezelfde wijze voortgezet.

Opzegging overeenkomst

Opzegging van de overeenkomst kan per email aan: muziekschoolzwolle@gmail.com of schriftelijk aan: Muziekschool Zwolle, Kantooradres: p/a Jan Dekkerstraat 5 7902 JG Hoogeveen, t.a.v. de directie.

Let op: de overeenkomst (conform aanmeldformulier) wordt aangegaan voor de periode van 1 volledig cursusjaar (40 lessen), en ná het verstrijken van deze periode is de wettelijke opzegtermijn van één maand van toepassing! U gaat dus een overeenkomst aan voor 40 lessen en deze kunnen binnen 2 schooljaren vallen! De opzegtermijn gaat in op de maand volgend op de maand waarin er wordt opgezegd.

Bij tussentijdse opzeggingen vóór het einde van het cursusjaar worden administratiekosten in rekening gebracht: € 15,-.

Indien gebruik gemaakt wordt van termijnbetaling worden de genoten lessen t/m einde opzegtermijn berekend en bij aanvang van de laatste les maand geïncasseerd.

Ziekte van de docent

Bij uitval van reguliere lessen wordt in beginsel na drie aaneengesloten, uitgevallen lessen vervanging ingezet. Restitutie van lesgeld vind plaats als er meer dan vier aaneengesloten lessen per jaar door ziekte van de docent zijn uitgevallen.

Ziekte en afwezigheid van de leerling

Bij afwezigheid van de leerling wordt geen lesgeld terugbetaald. Indien een leerling door ziekte langer dan vier weken niet in staat is om een instrument te bespelen, wordt na overleg van een doktersverklaring het teveel betaalde lesgeld terugbetaald.

Vakanties

De vakanties zijn conform het door de Muziekschool Zwolle bepaalde vakantierooster en zijn gebaseerd op de door de overheid gestelde schoolvakanties.

Tarieven schooljaar 2022 - 2023

Muziekschool Zwolle hanteert de onderstaande tarieven.

Over het lesgeld van volwassen leerlingen is Muziekschool Zwolle | Zwolle zuid gehouden de wettelijke BTW regeling van 21% BTW toe te passen.

Echter, voor volwassen leerlingen rekenen wij slechts de helft van de wettelijke BTW door, en is het opslagtarief 10,5% t.o.v. het lesgeld minderjarigen.

U heeft tevens de mogelijkheid om de 40 lessen welk u jaarlijks volgt te voldoen in 12 maandelijkse termijnen. Het totaalbedrag voor de lessen is afhankelijk van het instapmoment. 

Bij betaling van het gehele lesgeld vooraf is een aantrekkelijke kortingsregeling van 5% van toepassing!

 

minderjarigen

volwassenen

kosten
volledig seizoen

maandtermijn
(12 termijnen)

prijs per les
(40 per seizoen)

incl. 10,5% BTW
(ipv 21% BTW)

maandtermijn
(12 termijnen)

prijs per les
(40 per seizoen)

Groepsles (max. 2-3 pers.)

30 min.

590,85

49,24

14,77

652,89

54,41

16,32

Individuele les

20 min.

681,75

56,81

17,04

753,33

62,78

18,83

Individuele les

30 min.

824,59

68,72

20,61

911,18

75,93

22,78

Kinderkoor

45 min.

285,05

23,75

7,13

 

 

 

Betalingscondities:

  •  12 maanden betalingsregeling: het lesgeld wordt maandelijks (12x) rond de 2e van de lopende maand per automatische incasso afgeschreven.
  • bij betaling ineens ontvangt u een factuur welk binnen 8 dagen voldaan dient te worden middels overschrijving op onze bankrekening.

Legaliteit:

Muziekschool Zwolle, Muziekschool Zwolle-Zuid -handelend onder de naam "Muziekschool Zwolle"- en Muziekschool Hoogeveen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 01143965

Inbreuk op onze copyright, handelsnaam of overige IP wordt terstond ter aangifte gebracht!